اسپیرومتری

اسپیرومتری

اسپیرومتری متداولترین تست عملکرد ریه می باشد.
این تست حجم و جریان هوایی را که فرد پس از یک دم تنفسی قوی، از ریه های خود خارج می شود اندازه گیری می کند.
انجام این تست، ساده و بسیار ایمن است ولی مستلزم همکاری و تلاش فرد مورد آزمایش می باشد.
اسپیرومتری معمولاً در افراد بالای 5 سال انجام می شود.
این تست بطور شایع به منظور شناسایی انسداد جریان هوا که از ویژگی بیماری های ریوی انسدادی مانند آسم و COPD است صورت می گیرد.
در این بیماری ها، ارزیابی عملکرد ریه بوسیله اسپیرومتری، همانطور که در اکثر راهنماهای پزشکی توصیه شده است، برای تشخیص و نظارت بر بیماری حائز اهمیت است.
اسپیرومتری را همچنین می توان برای سنجش برگشت پذیری راه های هوایی در اثر مصرف یک داروی متسع کننده برونشها بکار برد.

 

تگ (ها): اسپیرومتری تست تنفس تست ریه

آخرین مطالب