آخـریــن مطالب «حساسیت زدایی غذایی»حساسیت زدایی خوراکی

حساسیت زدایی خوراکی

اصلی ترین درمان آلرژی غذایی، حذف غذای مسبب آلرژی است.
در برخی موارد، مانند آلرژی به شیر گاو در کودکان، جایگزین مناسبی مانند شیر خشک گاوی که به مقدار فراوان هیدرولیز شده است (eHF) یا شیر خشک آمینو اسید (AAF) باید معرفی شود.
از دیگر گزینه های درمانی آلرژی غذایی می توان به حساسیت زدایی خوراکی اشاره نمود. در این روش، با هدف رسیدن به تحمل بالینی، به تدریج دوزهای بیشتری از ماده غذایی مسببِ آلرژی به بیمار داده می شود. روش های مختلفی در خصوص تعیین دوز در بیماران سرپایی و بستری پیشنهاد شده است.
مزیت های حساسیت زدایی خوراکی عبارتند از افزایش دوز قابل تحمل برای واکنش های آلرژیک و اصولاً کاهش خطر واکنش های شدید آلرژیک پس از خوردن ناخواسته ماده غذاییِ مسبب.
ایرادات این روش نیز عبارتند از مصرف دائمی و روزانه مقدار تعیین شده ماده غذایی و اینکه فاکتورهای زیادی روی حد آستانه پاسخ دهی اثر میگذارند.
مطالعات بالینی متعددی سودمندی این نوع درمان را در آلرژی به تخم مرغ و شیر گاو نشان داده اند. با این همه در روند طبیعی بیماری تغییری حاصل نمی شود و عوارض جانبی نیز شایع هستند.
در حال حاضر حساسیت زدایی خوراکی گزینه درمانی جالب و جدیدی محسوب می شود ولی همواره نمی توان این روش را بطور رایج به کاربرد.
این روش تنها باید در آزمایش های بالینی کنترل شده و یا در واحد های تخصصی آلرژی انجام شود که از تخصص و تبحر لازم برخوردارند.

 

ادامه مطلب